Vi tilbyr:

Lederutvikling:
Gjennom å arbeide med lederen som individ og medlem av et lederteam, rettes oppmerksomheten mot lederens rolle i endringsarbeid. Det settes fokus på lederen/lederteamet som pådriver i endringsarbeidet og på dennes bærekraft.

Vi tilbyr vår støtte til ledere/lederteam i utvikling.

Rekruttering/utvelgelsesprosesser:
Vi gjennomfører utvelgelsesprosesser hvor fokus på kandidatene vil være rettet mot den enkelte organisasjons behov. Ved å se på den enkelte både som individ og som del av en gruppe, gjøres det observasjoner som legges til grunn for et valg.

Felles utviklingsløp for flere organisasjoner:
Vi gjennomfører parallelle utviklingsløp hvor ledere/lederteam møtes fra flere organisasjoner. Hensikten med dette løpet er at teamene kan dra nytte av hverandres erfaringer, og på den måten skyte fart på de enkelte organisasjoners endringsbehov.

Coaching:
Perspektivet for coaching er helhetlig, og tar utgangspunkt i at det enkelte menneske er særegent og har i seg ressurser som mer eller mindre benyttes. Dette kan være et virkemiddel som bidrar til å frigjøre ressurser som ikke tas i bruk, og på denne måte være til det beste for både individet og organisasjonen.

Utfordring, støtte og inspirasjon står sentralt i vårt coachingarbeid.